Phruksa Spa

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ phruksaspa เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท เทียนพฤกษา จำกัด นโยบาย พร้อมกับข้อตกลงและเงื่อนไข ได้อธิบายวิธีการที่บริษัท เทียนพฤกษา จำกัด อาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เราเก็บรวบรวม รวมทั้งสิทธิของท่านในข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราเก็บไว้ ในการเข้าเว็บไซต์ซึ่งท่านจะต้องยืนยันว่าเข้าใจและตกลงตามนั้น โปรดอ่านนโยบาย ข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด

  • ข้อมูลของท่านที่เราบันทึกไว้

เราเก็บบันทึกข้อมูลของท่านเมื่อท่าน: เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บอื่นๆ ที่สามารถเปิดเข้าชมได้จากเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนและซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของเรา ร่วมกิจกรรมโปรโมชั่น การประกวด การสำรวจ การสอบถามความคิดเห็น ติดต่อเรา เช่น เขียนมาหาเรา หรือโทรมายังฝ่ายบริการลูกค้า เราอาจจะเพิ่มเติมข้อมูลของท่านเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บได้จากแหล่งข้อมูลอื่น เช่นข้อมูลจากทะเบียนที่เปิดเผยต่อสาธารณะอาทิรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เพื่อที่เราจะได้ส่งข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เหมาะสมให้ท่าน

  • การใช้ข้อมูลของท่าน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณจะช่วยให้บริษัท เทียนพฤกษา จำกัด เข้าใจความต้องการของท่านต่อบริการของเราได้ดียิ่งขึ้น เราใช้ข้อมูลของท่านในการ : จัดการและพัฒนาเว็บไซต์ จัดบริการเป็นการส่วนตัวสำหรับท่าน ดูแลและดำเนินการบัญชีชื่อของท่าน ดำเนินขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า สื่อสารให้ท่านทราบว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์และบริการของเรา ทำความเข้าใจพฤติกรรมการจับจ่ายของท่านเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของเรา จัดโปรโมชั่น กิจกรรมการประกวด ทำแบบสอบถามแบบสำรวจต่างๆ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน และป้องกันหรือตรวจจับการละเมิดกฎหมาย ปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูลของท่านจะเปิดเผยต่อหน่วยงานอ้างอิงเครดิต ซึ่งอาจทำการเก็บบันทึกข้อมูลนั้น ปฏิบัติการนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเครดิตทางการเงินและไม่มีผลต่อความน่าเชื่อถือทางสถานะการเงินของท่าน

  • การวิจัยและการตลาด

หากท่านยินดีเราอาจจะขอติดต่อท่านเพื่อ : ให้ข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา ให้ข้อเสนอและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทคู่ค้าของเรา ทำการวิจัยความต้องการของลูกค้า เพื่อการต่างๆ เช่นนำมาปรับปรุงบริการของเรา อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่าน หากท่านบอกปฏิเสธการรับข่าวสารทางการตลาดจากเรา มันอาจป้องกันท่านจากข่าวสารนั้น แต่ท่านอาจจะพลาดโอกาสในการได้รับข้อเสนอและโปรโมชั่นดีๆ

  • การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านแก่ผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ใน บริษัท เทียนพฤกษา จำกัด เป็นอันขาด ยกเว้นในที่ซึ่งท่านอนุญาตในที่ซึ่งเราเรียกร้องหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยกฏหมาย ไม่เปิดเผยแก่บริษัทอื่นที่ให้บริการแก่เรา หรือผู้รับช่วงธุรกิจรายใด

  • ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราที่ phruksacandle@yahoo.com

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17/01/2019

FORGOT PASSWORD ?
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.
Have no product in the cart!
0